Ισορροπία ροπών - Ισορροπία | Proportional Reasoning | Ροπή - PhET Interactive Simulations

Ισορροπία ροπών

Ισορροπία ροπών simulation

Topics

  • Ισορροπία
  • Proportional Reasoning
  • Ροπή
  • Βραχίονας μοχλού
  • Στροφική ισορροπία

Sample Learning Goals

  • Predict how objects of various masses can be used to make a plank balance.
  • Predict how changing the positions of the masses on the plank will affect the motion of the plank.
  • Write rules to predict which way a plank will tilt when objects are placed on it.
  • Use your rules to solve puzzles about balancing.

Standards Alignment

Common Core - Math

  • 6.RP.A.3

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.1.26