English (Canada) (Anh (Canada))

Tỷ suất đơn vị (HTML5) HTML Unit Rates (HTML5) Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Anh (Canada)

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.