English (Canada) (English (Canada))

एकाचा दर (HTML5) HTML Unit Rates (HTML5) Download Run now

ही PhET सादृश्ये English (Canada)मध्ये भाषांतरीत भाषातरीत झालेली नाहीत.

शिल्लक सादृशे PhET Translation Utility. वापरुन अनुवादीत करू शकता.