Milk Trucks


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Milk Trucks
Mô tả This activity looks at the movement of liquid in a bucket and how it relates to acceleration. It is designed to help students notice that, for example, moving to the right and slowing down means accelerating to the left, which is the same as moving to the left and speeding up.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acceleration, constant velocity, physics, slosh, velocity
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Shawn Kirby
Trường / Tổ chức Palm Springs High School
Ngày đăng ký 29/01/2023
Ngày cập nhật 29/01/2023