Friction Investigation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction Investigation
Mô tả Students were asked to differentiate between Static and Kinetic Friction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Friction
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả Julio Rodriguez
Trường / Tổ chức Mount Vernon High School
Ngày đăng ký 09/03/2022
Ngày cập nhật 10/03/2022