e=mc2


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề e=mc2
Mô tả This lab guides students through an introduction to mass in nuclear reactions being lost to binding energy. Binding energy is what makes nuclear weapons and nuclear power plants so energy dense.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Einstein, binding energy, mass energy equivalent, nuclear, nuclear fission, nuclear fusion
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5)


Tác giả Shawn Kirby, Allie York
Trường / Tổ chức Palm Springs High School
Ngày đăng ký 16/01/2022
Ngày cập nhật 16/01/2022