Free-Fall and Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Free-Fall and Projectile Motion
Mô tả เพื่อหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g) 1. เพื่อพิสูจน์ว่าความเร็วในแนวราบของการเคลื่อนที่วิถีโค้งมีค่าคงที่ 2. เพื่อหาค่าระยะทางไกลสุดของการเคลื่อนที่ในแนวราบ (Rx) เมื่อเปลี่ยนค่าอัตราเร็วต้น 3. เพื่อหาค่าระยะทางไกลสุดในแนวราบเมื่อเปลี่ยนค่ามุมยิง 4. เพื่อหาค่าเวลาตกกระทบพื้นเมื่อยิงจากฐานสูงคงที่ ( = 0) ที่อัตราเร็วต้นต่างกัน 5. เพื่อหาระยะทางไกลสุดและเวลาในแนวราบ และค่าต่าง ๆ ที่ตำแหน่งสูงสุด เมื่อยิงลูกบอลด้วยค่ามุมต่าง ๆ ที่ระดับความสูงคงที่
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Thái
Từ khoá Free-fall, Projectile motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Asst.Prof.Dr.chat teeka
Trường / Tổ chức Physics Teaching Program, Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University, Thailand
Ngày đăng ký 13/11/2021
Ngày cập nhật 13/11/2021