Projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile motion
Mô tả In this lab, we are going to: describe projectile motion , verify that the horizontal component of the velocity (vx ) of a projectile is constant during its motion and use phet simulation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile, motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Zayed Hamad Almazrouei
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 31/03/2021
Ngày cập nhật 31/03/2021