Photoelectric PhET lab


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Photoelectric PhET lab
Mô tả A mashup of two other PhET activities. Suitable for Physical Science or any basic investigation of the photoelectric effect.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá energy, frequency, kinetic, photoelectric, threshold, wave-particle, wavelength
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả John Macuk
Trường / Tổ chức Arlington HS
Ngày đăng ký 22/12/2020
Ngày cập nhật 22/12/2020