Radio Daze investigation


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Radio Daze investigation
Mô tả A fusion of two other submitted PhET labs on the connection between electric fields, accelerating electrons, and electromagnetic radiation.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, electric field, electron, force, radio
Mô phỏng Sóng Vô tuyến


Tác giả John Macuk
Trường / Tổ chức Arlington HS
Ngày đăng ký 21/12/2020
Ngày cập nhật 21/12/2020