Simple series and parallel circuit comparison.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simple series and parallel circuit comparison.
Mô tả For beginning circuit exploration: Part I: How does changing the voltage and the resistance affect the current that flows? Part II: How does adding more bulbs in series affect the current and brightness of the bulbs, and how does removing one bulb from series affect the others? Part III: How does adding more bulbs in parallel affect the total current and brightness of the bulbs, and how does removing one bulb from the series affect the others?
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Discussion Prompts, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá series parallel circuit dc
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Michael Dollens
Trường / Tổ chức Zionsville Community High School
Ngày đăng ký 10/12/2020
Ngày cập nhật 10/12/2020