Adding vectors


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Adding vectors
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vector
Mô phỏng Cộng vector (HTML5)


Tác giả Mira Almarzooqi
Trường / Tổ chức UOS
Ngày đăng ký 01/12/2020
Ngày cập nhật 01/12/2020