projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả In this experiment we will show that the time of flight of a horizontal projectile is independent of its initial speed. A projectile motion is a two dimensional motion in the xy-plane, which is a combination of horizontal motion -along x-axis- with constant velocity 𝑣"=𝑣#x and vertical motion -along y-axis- with constant acceleration ay=-g
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá PM
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Fatma Al-Ali
Trường / Tổ chức fatma
Ngày đăng ký 29/11/2020
Ngày cập nhật 30/11/2020