forces and motion elhaam


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề forces and motion elhaam
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force and motion (pull) (move) (push)
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả elhaam AL-shahtoor
Trường / Tổ chức elhaam AL-shahtoor
Ngày đăng ký 27/11/2020
Ngày cập nhật 27/11/2020