Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Projectile Motion
Mô tả This report has an explanation about the projectile motion and uses Phet simulator to experiment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Cannon, Projectile Motion, gravitational acceleration, gravity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Amr Ahmed
Trường / Tổ chức university of Sharjah
Ngày đăng ký 25/11/2020
Ngày cập nhật 25/11/2020