projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả this experiment is about projectile motion
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá projectile motion lab
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Sumaya alzaabi
Trường / Tổ chức uni
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020