Galileo's Skater Down an Inclined Plan


Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Galileo's Skater Down an Inclined Plan
Mô tả By creating an inclined plane in "Playground" mode students can collect data to then graph two types of motion for the skater. Students can then apply kinematic equations to their data to solve unknown variables.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá incline plane, kinematics, motion graphs
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Brent Maiolo
Trường / Tổ chức Aspen High School
Ngày đăng ký 29/10/2020
Ngày cập nhật 29/10/2020