UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD1 S4 L11 Suma de fuerzas colineales
Mô tả • Describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce las fuerzas colineales.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá FUERZAS, MOVIMIENTO
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Trường / Tổ chức SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 19/10/2020
Ngày cập nhật 13/11/2020