In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề In/Post-Class Activity, Bending Light, Prisms, PhET
Mô tả This is a 60 to 90 min. worksheet related to the concept of refraction and total internal reflection with simulations activities. Students can observe, examine, explore and connect the simulations to the concepts and would have a better understanding of the behaviour of the light rays in prisms with different shapes.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Angle of Incidence, Angle of Reflection, Angle of Refraction, Incident Ray, Law of Refraction, Prisms, Reflected Ray, Reflection of light, Refracted Ray, Refraction of light, Refractive Index, Snell's Law, Total Internal Reflection
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Solmaz Khodaeifaal
Trường / Tổ chức Math Potentials
Ngày đăng ký 04/08/2020
Ngày cập nhật 04/08/2020