Pre/In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pre/In/Post-Class Worksheet, Wave Interference, PhET
Mô tả This is a 60 to 90 min. worksheet with conceptual questions and activities related to the PhET simulations. In this worksheet, students understand the behaviour of sound waves, explore the sound properties, conduct the measurements for wavelength and calculate wave speed, examine the accuracy and precision of the measurements, and finally investigate and observe waves and the movement of the particles.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Khác, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Accuracy and precision of the measurements, Sound Waves Behaviour, amplitude, frequency, particles movement, pitch, sound loudness, sound properties, wave speed, wavelength
Mô phỏng Giao thoa sóng (HTML5)


Tác giả Solmaz Khodaeifaal
Email liên lạc solmaz.khodaeifaal@mathpotentials.com
Trường / Tổ chức Math Potentials
Ngày đăng ký 20/06/2020
Ngày cập nhật 21/06/2020