Figuras y cuerpos geométricos.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Figuras y cuerpos geométricos.
Mô tả Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School
Loại Homework, Học từ xa
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Coseno, Pitágoras, Razones, Seno, Tangente
Mô phỏng Vòng tròn lượng giác (HTML5), Cộng vector (HTML5)


Tác giả Andrés Gualberto Palomo Cuevas
Trường / Tổ chức Escuela Secundaria Técnica no. 17
Ngày đăng ký 22/05/2020
Ngày cập nhật 22/05/2020