Vòng tròn lượng giác - Lượng giác học | Vòng tròn đơn vị | Sin - PhET Interactive Simulations

Vòng tròn lượng giác

Vòng tròn lượng giác simulation

Topics

 • Lượng giác học
 • Vòng tròn đơn vị
 • Sin
 • Cos
 • Tang

Sample Learning Goals

 • Xác định các hàm lượng giác khi góc âm và lớn hơn 90 độ.
 • Diễn dịch giữa các cách biểu diễn hàm lượng giác: các cạnh của tam giác vuông nội tiếp trong vòng tròn đơn vị, đồ thị của hàm theo góc, trị số của hàm.
 • Tìm dấu hàm lượng giác của một góc đã cho bằng cách dùng vòng tròn đơn vị chứ không dùng máy tính.
 • Ước lượng trị của hàm lượng giác của một góc đã cho bằng cách dùng vòng tròn đơn vị chứ không dùng máy tính.
 • Xác định giá trị hàm của những góc đặc biệt tính bằng độ hay rad.

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSF-TF.A.4

 • HSF-TF.A.3

 • HSF-TF.A.2

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.24