6 Activities working with PhET DC Virtual Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 6 Activities working with PhET DC Virtual Lab
Mô tả There are 6 different activities within this lab. Some easy, some more difficult. I required my student to choose and do three of them. The other three were available for extra credit. This can be adapted to your students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Activities, DC Circuits, Virtual Labs
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5)


Tác giả Stephen Holz
Email liên lạc sholz@robcol.k12.tr
Trường / Tổ chức Robert College, Istanbul, Turkey
Ngày đăng ký 06/05/2020
Ngày cập nhật 06/05/2020