Charges and Fields


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Charges and Fields
Mô tả Appropriate for upper high school or AP Physics students. Good mix of conceptual and computational treatments of E fields and potentials. Drawing of E field lines and equipotential surfaces. Linearizing data to determine/verify Coulomb's constant k.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá E fields, linearizing data, potential V
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5)


Tác giả John Bergmann
Trường / Tổ chức Normal Community HS
Ngày đăng ký 29/01/2020
Ngày cập nhật 29/01/2020