Introdução a problemas com frações


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introdução a problemas com frações
Mô tả Objetivo: Introduzir o conceito de frações Correlacionar a leitura de frações em situações problema
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Frações, medidas, situações problemas
Mô phỏng Phân số: phần giới thiệu (HTML5)


Tác giả Manoel Bento, Alessandra Rodrigues, Elaine Martins, Juliano Flor
Email liên lạc manoel.bento@outlook.com
Trường / Tổ chức Itajaí
Ngày đăng ký 23/10/2019
Ngày cập nhật 23/10/2019