Introdução a problemas com frações


Download ან შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ყველა ფაილი როგორც კომპრესირებული პაკეტი(zip archive).


სათაური Introdução a problemas com frações
აღწერილობა Objetivo: Introduzir o conceito de frações Correlacionar a leitura de frações em situações problema
თემა მათემატიკა
დონე K-5
ტიპი ლაბორატორია
ხანგრძლივობა 60 წუთი
შეიცავს პასუხებს არა
ენა Portuguese (Brazil)
საკვანძო სიტყვები Frações, medidas, situações problemas
სიმულაციები Fractions: Intro (HTML5)


ავტორები Manoel Bento, Alessandra Rodrigues, Elaine Martins, Juliano Flor
საკონტაქტო Email მისამართი manoel.bento@outlook.com
სკოლა / ორგანიზაცია Itajaí
წარდგენილია 10/23/19
განახლებულია 10/23/19