Skate Park Phet- Science 8 and ACC Science 8


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Skate Park Phet- Science 8 and ACC Science 8
Mô tả Worksheet is designed as an introduction to kinetic and potential energy (aligned with NGSS standard MS-PS3-1 and MS-PS3-2). Students will use the bar graph feature to learn about the relationship between kinetic and potential energy. They will also discover the relationship between speed and kinetic and potential energy. Accelerated students will build different stake park tracks set to certain parameters to enforce learning and add an extra challenge.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kinetic and Potential Energy Intro
Mô phỏng Công viên trượt ván., Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5), Công viên trượt ván: Những điều cơ bản


Tác giả Erin Curtis
Email liên lạc curtiem@nv.ccsd.net
Trường / Tổ chức Woodbury Middle School
Ngày đăng ký 16/10/2019
Ngày cập nhật 16/10/2019