Guided Discovery for Waves on a String


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Guided Discovery for Waves on a String
Mô tả A guided worksheet that takes students through basic wave action and terminology through reflection and into basic interference patterns. A number of ideas for specific open-ended extensions are described.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, interference, wavelength, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Don Loving
Email liên lạc dloving@mscok.edu
Trường / Tổ chức Murray State College
Ngày đăng ký 28/09/2019
Ngày cập nhật 28/09/2019