Describing Functions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Describing Functions
Mô tả In this activity, students compare visual, verbal, and algebraic representations of functions and write function rules to describe functions visually, verbally, and algebraically.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá describing, function rule, functions, inputs, outputs, writing
Mô phỏng Hàm số (HTML5)


Tác giả Leigh Anne Emberg
Email liên lạc emberg_leigh@svvsd.org
Trường / Tổ chức Mead High School
Ngày đăng ký 05/06/2019
Ngày cập nhật 05/06/2019