Forces and Motion with Friction Group Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Forces and Motion with Friction Group Activity
Mô tả Students use the simulation to explore what happens when you push a box in the limit of significant friction and in the limit of no friction. The intent is to help them better understand Newton's First Law.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Newton's First Law
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Andrew Pawl
Trường / Tổ chức UW-Platteville
Ngày đăng ký 12/04/2019
Ngày cập nhật 12/04/2019