Activity: Wave on a String


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Activity: Wave on a String
Mô tả This activity guides students through observations which will teach them what the terms wavelength, frequency, amplitude, and the speed of a wave mean. Students will explore the proportion between wavelength and frequency and will end the activity by writing an equation relating those quantities to the speed of a wave. Suitable for basic physics or anywhere an introduction to the basics of describing waves would be helpful, such as in astronomy or chemistry when studying the electromagnetic spectrum.
Chủ đề Hoá học, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, inverse, proportion, speed, wave characteristics, wavelength
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Aaron Keller
Email liên lạc akeller@scarboroughschools.org
Trường / Tổ chức Scarborough High School
Ngày đăng ký 05/03/2019
Ngày cập nhật 05/03/2019