EFECTO INVERNADERO (JAVA)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề EFECTO INVERNADERO (JAVA)
Mô tả PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DESCUBREN LOS GASES QUE CONFORMAN LA ATMÓSFERA, SUS EFECTOS SOBRE LOS FOTONES ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS DE CONTAMINARLA.
Chủ đề Hoá học, Sinh học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá CAMBIO CLIMÁTICO, EFECTO INVERNADERO
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 26/02/2019
Ngày cập nhật 26/02/2019