Climate Change - Gas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Climate Change - Gas
Mô tả Students encounter various authentic STEM resources, current to 2018, regarding the ways in which various greenhouse gases cause global warming, and how the greenhouse effect as a natural phenomenon has been altered significantly by humans. Students use this PhET as one of several exercises to build conceptual understandings. We recommend approx. 80 minutes for the entire activity, which has been classroom-tested and scientifically peer reviewed by NASA GISS scientists.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Chemistry, Climate, Earth, Environment, Physics, STEM
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả The EduChange Team
Email liên lạc info@educhange.com
Trường / Tổ chức EduChange, Inc.
Ngày đăng ký 31/12/2018
Ngày cập nhật 31/12/2018