Capacitor Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Capacitor Lab
Mô tả This activity guideline is prepared, keeping the curriculum of Indian students in mind. It'll be useful for the Indian students of 11th-12th grades.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hindi
Từ khoá Capacitors
Mô phỏng Tụ điện: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta
Email liên lạc athenescience@gmail.com
Trường / Tổ chức Athene Science (https://www.athenescience.org)
Ngày đăng ký 04/12/2018
Ngày cập nhật 04/12/2018