Static Electricity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Static Electricity
Mô tả This activity guideline is prepared, keeping the curriculum of Indian students in mind. It'll be useful for the Indian students of 9th-10th grades.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hindi
Từ khoá Static Electricity
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5)


Tác giả SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta
Trường / Tổ chức Athene Science (https://www.athenescience.org)
Ngày đăng ký 04/12/2018
Ngày cập nhật 04/12/2018