Color Vision (Hindi)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color Vision (Hindi)
Mô tả This activity guideline is prepared, keeping the curriculum of Indian students in mind. It'll be useful for the Indian students of 6th-8th grades.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hindi
Từ khoá Color Vision in hindi
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả SK Gupta, Chaithra Navada, Vaibhav Gupta
Email liên lạc athenescience@gmail.com
Trường / Tổ chức Athene Science
Ngày đăng ký 04/12/2018
Ngày cập nhật 04/12/2018