Friction Quantitative Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction Quantitative Lab
Mô tả Qualitative lab after the concept of friction is introduced. Collect data for kinetic and static situations, graph (written for graphical analysis but use any graph program) and determine the coefficient of friction. Practice problems built in. To increase difficulty remove scaffolding and helpful clues.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Coefficient, Force, Friction, Graph, Kinetic, Model, Static
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Steve Banasiak
Trường / Tổ chức Homewood-Flossmoor HighSchool
Ngày đăng ký 06/11/2018
Ngày cập nhật 06/11/2018