Defining Functions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Defining Functions
Mô tả Define a function as a rule relating each input to exactly one output and consistently acting on inputs. Predict outputs of a function using given inputs. Describe a linear function in terms of a table, graph, equation, or series of operations.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá function, function rule, input, linear function, output
Mô phỏng Hàm số (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Email liên lạc amanda.mcgarry@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 07/09/2018
Ngày cập nhật 07/09/2018