Exploring Factoring as Undoing the Distributive Property Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Factoring as Undoing the Distributive Property
Mô tả In this lesson, students will explore the Area Model Algebra sim to relate factors to partial and complete products. Students will anchor their observations in the context of the distributive property and use their experiences to begin factoring. The two main learning goals in the lesson are to: • Factor a common factor from a binomial or trinomial • Recognize factoring as undoing the distributive property
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá distributive property, factoring
Mô phỏng Đại số với mô hình diện tích (HTML5)


Tác giả Sarah Hampton
Email liên lạc shampton@sullinsacademy.org
Trường / Tổ chức Sullins Academy
Ngày đăng ký 01/08/2018
Ngày cập nhật 01/08/2018