Solving Multi-Step Equations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Solving Multi-Step Equations
Mô tả This lesson should take place after students have had practice solving single step equations involving adding, subtracting, multiplying, and dividing to solve for the unknown variable. In this lesson, students will conceptualize the process of solving multi-step linear equation by representing variables and constants on a balance.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equations
Mô phỏng Đẳng thức (HTML5)


Tác giả Meenakshi Raghavan
Email liên lạc meenakshi.raghavan@bvsd.org
Trường / Tổ chức Manhattan Middle School
Ngày đăng ký 25/07/2018
Ngày cập nhật 25/07/2018