PhET Student Interactive Introduction on Capacitance & Dielectric Constants


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Student Interactive Introduction on Capacitance & Dielectric Constants
Mô tả In this lab students will explore the effect of space and dielectric materials inserted between the conductors of the capacitor in a circuit. They will discover the relationship between capacitance, plate area and separation. Students will able to visualize how a dielectric changes the amount of charge a capacitor can hold.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá capacitance, charge, dielectric, dielectric constant, electric field, plate area
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Megan Stadt
Email liên lạc megan.frantz@okemosk12.net
Trường / Tổ chức Okemos High
Ngày đăng ký 25/07/2018
Ngày cập nhật 25/07/2018