Balancing Chemical Equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balancing Chemical Equations
Mô tả Students use this inquire base activity to first explore how to balance equations in the "introduction" part of the simulation and then continue to the next section to play the "game". Students record their findings in the introduction and also record their score from the game. The worksheet is set up so the teacher signs the bottom box after they verify the score of the game matches the score on the paper.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balancing chemical equations
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Christoffer Becho
Trường / Tổ chức Corpus Christi ISD
Ngày đăng ký 27/06/2018
Ngày cập nhật 27/06/2018