Fraction Matcher Scaffolding Lesson Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fraction Matcher Scaffolding Lesson
Mô tả We created this equivalent fraction lesson as a scaffold for students who will come with varying levels of understanding of the relevant math vocabulary and symbols/pictures used in the sim. It will be especially useful for English Language Learners and students with learning or language disabilities.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Fractions Scaffolding Emerging Bilingual Students English Language Learners Special Education
Mô phỏng Phân số (HTML5)


Tác giả Julie Litt and AnnMarie Fore
Email liên lạc juliej.litt@gmail.com
Trường / Tổ chức Altona Middle School
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018