Eating and Exercise Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eating and Exercise Simulation
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ K-5, Trung học CS
Loại Câu hỏi trắc nghiệm, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Diet and Exercise
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Kelsey Zinnel
Email liên lạc kelseyzinnel@gmail.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 10/04/2018
Ngày cập nhật 10/04/2018