Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balanced and Unbalanced Forces - What Causes Acceleration
Mô tả Students will explore the relationship of forces and motion by using an interactive PhET simulation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá NGSS aligned, Net force, acceleration, forces, middle school
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Jeremy Lessard
Trường / Tổ chức Chestnut TAG
Ngày đăng ký 13/03/2018
Ngày cập nhật 13/03/2018