Comparando expresiones equivalentes A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Comparando expresiones equivalentes
Mô tả Actividad para iniciar el tema de términos semejantes y suma de términos semejantes. Los estudiantes ya deben saber qué es una expresión y cómo escribir expresiones en base a una situación cotidiana.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá coeficiente, expresión matemática, expresiones equivalentes, termino, variable
Mô phỏng Biểu thức (HTML5)


Tác giả Pam Branner, traducción de Diana López
Trường / Tổ chức Instituto Politécnico Nacional
Ngày đăng ký 30/01/2018
Ngày cập nhật 30/01/2018