Kinematic Equation Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Kinematic Equation Activity
Mô tả This activity has the students create their own problems involving projectiles launched at an angle. This is a group activity. It also has students analyze different procedures for solving complex projectile motion problems.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Kinematics, Projectiles
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5), Chuyển động của đạn tử


Tác giả Shea Phillips
Email liên lạc phillips2255@gmail.com
Trường / Tổ chức Montgomery High School
Ngày đăng ký 04/09/2017
Ngày cập nhật 04/09/2017