Energy Skate Park Formal Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Formal Lab
Mô tả Designed for AP Physics 1- Students will write a formal, collegiate lab report after this activity. Best used after topics have been introduced as a formative/summative assessment
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics 1, Conservation of Energy, Conservative Forces, Cosine/Sine Graphs, Energy, Kinetic Energy, Nonconservative Forces, Potential Energy, Systems, Work Energy Theorem
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Ashley Webb
Trường / Tổ chức DeSoto Central High School
Ngày đăng ký 17/05/2017
Ngày cập nhật 10/07/2018