Energy Skate Park Formal Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Formal Lab
Mô tả Designed for AP Physics 1- Students will write a formal, collegiate lab report after this activity. Best used after topics have been introduced as a formative/summative assessment
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics 1, Conservation of Energy, Conservative Forces, Cosine/Sine Graphs, Energy, Kinetic Energy, Nonconservative Forces, Potential Energy, Systems, Work Energy Theorem
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Ashley Webb
Email liên lạc ashley.webb@dcsms.org
Trường / Tổ chức DeSoto Central High School
Ngày đăng ký 17/05/2017
Ngày cập nhật 10/07/2018