Properties of Waves - Lab Guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Properties of Waves - Lab Guide
Mô tả Activity guide for middle school students to explore the relationship between amplitude, wavelength, frequency, and speed.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Lab Guide, Middle School, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Ryan Aman
Trường / Tổ chức Sergeant Bluff-Luton Middle School
Ngày đăng ký 12/04/2017
Ngày cập nhật 24/04/2019