Friction and Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Friction and Motion
Mô tả This lesson teaches about friction and how it affects the motion of objects. It also shows how the weight of an object and different surfaces also affect the amount of friction, using vocabulary like applied force, friction force, and sum of forces.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Friction, Friction and Motion, applied force, friction force
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản, Ma sát


Tác giả Amanda Turkel
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 27/03/2017
Ngày cập nhật 27/03/2017